Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 45 - Trang 120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Skai Thành viên 7 phút trước Báo vi phạm
Ae cho xin manhwa nào đó có nhân vật Việt Nam
Author Trả lời
**_ Ch'ia S;ẻ Có. T.Âm _** Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra( đọc tiếp tầm 210+ ) :

https://s.id/solo-leveling-audio

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
 • Author
  Sad Yuuki Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Bn ơi chap 45 ở khúc nào của truyện chữ vậy ?
 • Author
  Rep Thành viên 54 phút trước Báo vi phạm
  Chắc tầm 213 gì đó tớ k nhớ rõ
Author Trả lời
duong Thành viên 12 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
chap mới bao h ra vậy mọi người emoemoemo
Author Trả lời
Loli-chan 🔞 Thành viên 13 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
Quả gáy sớm ăn gì này tự nhiên nhớ bài Hồng Lâu Mộng ghê.
Author Trả lời
: v Thành viên 14 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
thật tội nghiệp cho mấy nhân viên cải trang ở nhà ma lại phải đi hù dọa 2 thợ săn S - Rank emo
Author Trả lời
Tiến Dũng Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Cho hỏi main sắp lại bố chưa nhỉ
Author Trả lời
: v Thành viên 15 giờ trước Chapter 33 Báo vi phạm
main thật có ý thức khi ko hack quá tràn lan và hack có mức độ emo

mấy chap sau kiểu: "ăn hành để thăng cấp"
Author Trả lời
Bạch Tiểu La Thành viên 16 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
2 bức người đen là tụi nó tựa vô nhau thật à
 • Author
  Ham Đọc Truyện Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  đoán xem lào:)))))))))))))))
Author Trả lời
Skai Phu Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
Xin bộ tương tự nhưng có Việt Nam
 • Author
  s Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  có cái nịt
 • Author
  Thu Hang Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  ko có đâu mà mong
Author Trả lời
Hội Tam Hoàng - Á ĐÙ Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
tui đang rất mong chờ cảnh main bị hành mà thế éo nào lại bị ăn cơm chó
Author Trả lời
Lù Tới Đây :33 Thành viên 21 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
aizz mấy chap sau main ăn hành nhiều :vv
 • Author
  VN Rồng Lá»­a Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  ăn hành rồi nhận được sức mạnh của hoàng đế bóng tối
Author Trả lời
Hzeronine Thành viên 21 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Chị biết tại sao anh ấy thơm không =)) mùi của mana vô tận đấy
Author Trả lời
Thư Nguyễn Thành viên 21 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Cơm chó thế nhò:
Author Trả lời
Nguyễn Giáp Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
Thank
Author Trả lời
Vũ X. Khương Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
Mọi ng ai biétd có truyện nào có nét vẽ kiểu này cho mình xin tên vs ạ