Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 1
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 2
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 3
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 4
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 5
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 6
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 7
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 8
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 9
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 10
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 11
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 12
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 13
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 14
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 15
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 16
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 17
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 18
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 19
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 20
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 21
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 22
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 23
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 24
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 25
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 26
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 27
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 28
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 29
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 30
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 31
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 32
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 33
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 34
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 35
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 36
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 37
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 38
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 39
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 40
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 41
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 42
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 43
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 44
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 45
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 46
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 47
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 48
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 49
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 50
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 51
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 52
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 53
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 54
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 55
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 56
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 57
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 58
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 59
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 60
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 61
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 62
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 63
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 64
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 65
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 66
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 67
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 68
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 69
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 70
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 71
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 72
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 73
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 74
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 75
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 76
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 77
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 78
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 79
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 80
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 81
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 82
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 83
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 84
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 85
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 86
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 87
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 88
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 89
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 90
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 91
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 92
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 93
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 94
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 95
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 96
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 97
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 98
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 99
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 100
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 101
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 102
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 103
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! chap 92 - Trang 104
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Con cặcʕಠ_ಠʔΣ(ಠ_ಠ) Vĩnh cữu ಠ‿ಠ (LÊ VĂN ĐÉO) Thành viên 12 giờ trước Chapter 93 Báo vi phạm
Dcmm tk ranh con này phải tôi tôi chém cho chúng chết hết
Author Trả lời
Tối cao (anh mặt giày). Đấng¹⁰ Thành viên 12 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Sao ko phải là ác quỷ mà lại là thiên thần :|
Author Trả lời
Nguyễn Quý Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
hay ko mọi người lúc trc truyện mới ra đọc mấy chap đầu cuốn xong ra khoảng chap chục mấy main bị gì hình như nhớ đánh ở dưới gốc cây ổ kiến tầm chỗ đó main nghỉ săn sao á ko thick đọc nửa giờ thấy ra nhiều chap vs lại hết truyện hay để coi rồi nên hỏi ae truyện hay ko ?? đọc cmt chả ai nói truyện ntn
Author Trả lời
Chán Luôn Thành viên 15 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Lý do nên chơi với ác quỷ
Author Trả lời
Seo jun Thành viên 16 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Ủa rồi con crep thôi đã có skill miễn sát thương với player thì sau này đánh thần kiểu gì -_-
Author Trả lời
Nguyễn Đăng Thành viên 18 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
CÁi j đây, Evangelion à
 • Author
  Dior Nero Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  Dime lại 1 chương trình trầm cảm nữa à :V
Author Trả lời
VnG Thành viên 20 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Ko gây sát thương ủa vậy chơi bời j nữa :))
 • Author
  Thang Nguyen Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Ko gây sát thương bằng vũ lực được chứ có phải ko gây sát thương bằng hào quang nhât vật chính được đâu bn =)))
Author Trả lời
Đình Vũ Thành viên 20 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Thằng lồng rồng là con traiii đcmmmmmmmemo
 • Author
  ? ?? Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  Từ mấy chap đầu rồi mà bro, sao bất ngờ thế emo
 • Author
  Đình Vũ Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
  Tới nãy nó kêu tên main t mới nhớ ra là nó con trai mé truyện emo
 • Author
  Thanos Tạc Tượng Bang Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  Sao k vào đc hentaiz nhỉ ?
 • Author
  Kiet Anh Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  đọc chap 7 đi cu
Author Trả lời
high sky Thành viên 21 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
kiểu người cho với npc thế thì chơi cc j nữa emo
Author Trả lời
6 66 Thành viên 22 giờ trước Chapter 93 Báo vi phạm
NGU DÓT à nhầm xui thì chết :)_
Author Trả lời
bionikx i Thành viên 22 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
Ai spoil main có đánh lại con thần này ko
Author Trả lời
D Furin Thành viên 22 giờ trước Chapter 94 Báo vi phạm
hack đã thất bại,tường lửa này quá cao nên cần tác giả xuất hiện bảo kê con thẳng con mình lùi tới đích =)))
Author Trả lời
HoTuan Anh Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
main bá ko?
 • Author
  TẠC THIÊN BANG - Hải đế Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  thua ta nhưng mạnh đấy
 • Author
  Bố tao Là chủ tịch Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  Lại thằng tạc thuên bang óc quả nho bú c*c chó đây mà :))))
 • Author
  bionikx i Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  Bá nhưng về sau bị hành
Author Trả lời
Lê Thành Lê Thành viên 1 ngày trước Chapter 93 Báo vi phạm
weo tơn dút nớt
Author Trả lời
Con chó mặt sệt♤♥︎♡◇♧¹⁰ Thành viên 1 ngày trước Chapter 92 Báo vi phạm
Hí ae :))